Kiểm tra, kiểm soát hàng hoá ra vào công ty các nhà máy sản xuất, xuất nhập hàng hoá dịch vụ…